Política de Privacitat

PRIMERA CAPA

Informació bàsica sobre Privacitat y Protecció de Dades

 • Responsable: ADAMI RABASA, S.L.U.
 • Finalitats principals:
  • Gestionar la relació comercial existent entre Vostè/Client y ADAMI RABASA, S.L.U;
  • Facilitar-li i enviar-li informació sobre la nostra empresa, productes i serveis; mercadotècnia.
 • Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal o previ consentiment.
 • Drets: Accedir, rectificar y suprimir les dades, així como altres drets, segons s’explica a la “informació addicional”

SEGONA CAPA

Informació detallada sobre la Privacitat i Protecció de Dades

ADAMI RABASA, SLU vol mostrar la seva transparència i lleialtat als nostres usuaris i clients, garantint que les seves dades personals seran tractades amb absolut respecte al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament. Igualment, adaptarem la present política per complir amb qualsevol novetat legislativa o jurisprudencial. En aquests supòsits, ADAMI RABASA, SLU anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts.

Mitjançant aquest avís, ADAMI RABASA, S.L.U informa els usuaris de la seva xarxa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquells determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a ADAMI RABASA, SLU les dades personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en ocasió de la subscripció, alta o sol·licitud d’alguns dels serveis oferts per ADAMI RABASA, S.L.U per mitjà de la seva xarxa:

 • Responsable:

ADAMI RABASA, SLU amb NIF: B61451274 i domicili en carrer Berenguer III, número 48 de 08100 Mollet del Vallès (Barcelona), telèfon 935.930.817, i correu electrònic info@rabasacycle.com.

 • Finalitats:

Les dades facilitades podran ser utilitzades per ADAMI RABASA, SLU d’acord amb els següents usos: gestionar l’enviament d’informació, facilitar la informació sol·licitada sobre la nostra empresa, els nostres productes i serveis; administrar i gestionar la relació existent entre Vostè i ADAMI RABASA, SLU de forma personalitzada; gestionar la seva participació en qualsevol activitat organitzada per ADAMI RABASA, SLU sobre la qual vostè sol·liciti informació o sol·liciti participar, com ara cursos, jornades formatives, congressos, sortejos i convocatòries de premis; respondre a sol·licituds que pugui dirigir-nos i gestionar les consultes que Vostè efectuï sobre els nostres productes i serveis; remetre documentació de diversa naturalesa i per diferents mitjans de temes relacionats amb la nostra activitat i els seus interessos; enviar materials de ADAMI RABASA, SLU podent remetre informació de les seves activitats i programes; enviar Newsletters; l’enviament de comunicacions comercials, publicitàries i promocionals relacionades amb els serveis i productes comercialitzats per ADAMI RABASA, SLU d’acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i realitzar valoracions automàtiques basades en les dades que ens proporcioni, incloent l’elaboració de perfils professionals i d’interessos.

Les dades demanades ho seran exclusivament per als esmentats fins explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb els mateixos. En el cas que es projectés un tractament ulterior de dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van recollir, ADAMI RABASA, SLU li proporcionarà a l’interessat, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquest altre fí i qualsevol informació addicional pertinent.

Excepte sol·licitud prèvia i legítima per l’interessat de supressió o cancel·lació, les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessaris per al compliment dels fins per als quals el seu tractament va ser consentit per l’usuari / client. Des de l’última interacció de l’usuari / client amb ADAMI RABASA, SLU, les dades seran conservats per un període màxim de 6 anys.

 • Legitimació:

El tractament de les seves dades personals per part de ADAMI RABASA, SLU respondrà sempre a alguna de les següents finalitats legítimes:

Execució de contracte o prestació de serveis: ADAMI RABASA, SLU té legitimació per al tractament de dades per a l’execució dels contractes o qualsevol altra relació en virtut de la qual els usuaris accedeixin a qualsevol dels serveis oferts per ADAMI RABASA, SLU En cap cas la retirada d’aquest consentiment condicionarà l’execució del contracte ni habilitarà a l’usuari i / o client per desistir-ne.

Consentiment de l’interessat: la base legal per al tractament de les seves dades podrà ser igualment el seu consentiment exprés.

La comunicació de les dades personals sol·licitades per ADAMI RABASA, S.L.U. és proporcional i ajustada al compliment de les finalitats prèviament informades per a les que són recaptats. El consentiment de l’interessat / usuari és un requisit previ i necessari per a la prestació dels serveis oferts per l’Editorial i per al compliment de cadascuna de les finalitats descrites, de manera que l’omissió del consentiment impossibilitarà la prestació de serveis per part de ADAMI RABASA, SLU

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint.

Quan l’usuari facilita les seves dades personals a ADAMI RABASA, SLU per qualsevol mitjà (paper, fax, correu electrònic, via telefònica, formularis electrònics, etc.), declara i es responsabilitza que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les dades aportades, així com els perjudicis que aquesta informació pugui causar a ADAMI RABASA, SLU serà responsabilitat de l’usuari.

 • Destinataris: 

Les dades no seran comunicades a tercers sense haver informat prèviament als interessats i haver obtingut d’ells el seu consentiment explícit. Tanmateix ADAMI RABASA, SLU podran quan sigui estrictament necessari per al compliment d’un contracte o sol·licitud de serveis. Igualment ADAMI RABASA, SLU podrà comunicar les dades personals a proveïdors i / o col·laboradors que necessitin l’accés als mateixos per raó de l’activitat que desenvolupin en el marc dels serveis contractats (p. ex., empreses de repartiment, organització d’esdeveniments, ponents, etc. ).

Excepte en els supòsits anteriors, no es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 • Quins són el seus drets?

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en ADAMI RABASA, SLU. Estem tractant dades personals que li concerneixin, o no, i, en cas afirmatiu, a accedir a la informació sobre les finalitats del mateix, les categories de dades personals objecte de tractament i les categories de destinataris als quals es van comunicar o s’han de comunicar les seves dades personals.

Igualment, vostè té dret a sol·licitar i obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Us recordem que els usuaris han de comunicar, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint.

Vostè també és titular del dret a sol·licitar la supressió de les dades personals que li concerneixin quan consideri que ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera i en qualsevol dels altres supòsits previstos en l’article 17 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016.

En determinades circumstàncies (les previstes en l’art. 18 del Reglament UE), els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Sent una de les finalitats per a les quals vostè presta el consentiment al tractament de les seves dades a l’enviament de comunicacions comercials, publicitàries i promocionals relacionades amb els serveis i productes comercialitzats per ADAMI RABASA, SLU, vostè podrà oposar-se al tractament amb aquests fins. A més, el recordarem aquest dret en cadascuna de les comunicacions comercials que rebi.

Vostè podrà sol·licitar el seu dret a la portabilitat de les dades que estiguin sent tractades de forma automatitzada per part de ADAMI RABASA, SLO, de manera que les seves dades puguin ser transferits d’acord amb la seva sol·licitud al responsable del tractament que vostè ens indiqui, sempre que això sigui tècnicament possible.

ADAMI RABASA, SLU atendrà les seves sol·licituds relacionades amb la protecció de les seves dades; en tot cas, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, com Autoritat de Control a Espanya.

 • Com exercir els seus drets?

Els usuaris podran exercitar de forma gratuïta els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació, limitació, supressió i oposició a través del correu electrònic a info@rabasacycle.com o mitjançant enviament postal a carrer Berenguer III, número 48 de 08100 Mollet del Vallès (Barcelona ).

Per poder tramitar les sol·licituds d’exercici de drets, caldrà comprovar la identitat de l’usuari, de manera que aquesta comunicació ha d’incloure nom i cognoms, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data, signatura i fotocòpia del DNI o un altre document oficial identificatiu.

 • Menors d’edat

Queda prohibida la contractació de productes, sol·licitud de serveis, activació de promocions o ús de qualsevol altra aplicació de ADAMI RABASA, SLU a menors de 14 anys llevat que hi hagi l’adequat consentiment dels pares i / o tutors, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del lloc web pels menors al seu càrrec, incloent l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, s’adverteix que hauran de ser els pares i tutors els que s’habiliten els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin al Lloc Web i / o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent ADAMI RABASA, SLU, responsabilitat alguna a l’ respecte.

 • Mesures de seguratat

ADAMI RABASA, SLU ha implementat i manté els nivells de seguretat exigits per l’ordenament jurídic i realitza els màxims esforços per protegir les dades de caràcter personal dels usuaris davant de pèrdues fortuïtes, mal ús, alteració, robatori de les dades i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats , tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. No obstant, la transmissió d’informació i les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

ADAMI RABASA, SLU es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals obtingudes d’acord amb la legislació aplicable.

 • Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament d’aquests per part de ADAMI RABASA, SLU, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.