Condicions de venda

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, www.rabasacycle.com, (en endavant pàgina web) la manté: ADAMI RABASA SLU, amb NIF: B61451274 i registrats a: Registre Mercantil de Barcelona; amb dades d’inscripció: Tomo 30057 foli 143 full B163134, i les dades de contacte són:

Adreça:
C/Berenguer III, 48
08100 Mollet del Vallès (BCN)
Telèfon de contacte: + 34 935 930 817
Correu electrònic de contacte: info@rabasacycle.com

Aquest document (com tots els altres documents que s’esmenten aquí) regula les condicions que regeixen l’ús d’aquest lloc Web (www.rabasacycle.com) i la compra o l’adquisició de productes o serveis en la mateixa (en endavant condicions).

Als efectes d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que RABASA CYCLE desenvolupa a través del web comprèn:

Comercialització i distribució de bicicletes i/o quadres fets a ma a Mollet del Vallès.

A més de llegir aquests termes i condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquest lloc web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de Rabasa Cycle. Al utilitzar aquest lloc Web, o al fer o sol·licitar la compra d’un producte o servei a través del mateix, l’Usuari consent a quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot allò esmenat anteriorment, així que si vostè no està d’acord amb tot això, no ha d’utilitzar aquest lloc Web.

També s’informa que aquestes Condicions poden ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui, o utilitzi el lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin en vigor en el moment en què es sol·liciti la compra de productes o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir respecte a les Condicions si us plau contacti amb el titular utilitzant les dades de contacte anterior o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI

L’accés, navegació i utilització del Web, atribueix la condició d’usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament, com a Usuaris), pel que s’accepten, des de que s’inicia la navegació pel lloc Web, totes les Condicions exposades, així com les modificacions posteriors, sense perjudici de l’aplicació de la normativa legal corresponent d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la responsabilitat per l’ús correcte del lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

 • Fer ús d’aquest lloc Web només per realitzar consultes i compres o adquisicions vàlides legal.
 • No fer qualsevol compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pot considerar que s’ha fet una compra d’aquest tipus, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats competents.
 • Proporcionar dades de contacte veraces i legals, és a dir, adreça de correu electrònic, adreça i/o altra informació (veure Avís Legal i condicions d’ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenen capacitat jurídica per contractar a través d’aquest lloc Web.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb Rabasa Cycle el contracte de compravenda de productes o serveis en qualsevol de les llengües en què aquests Termes i Condicions estan disponibles en aquest lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els usuaris poden comprar en el lloc Web per els mitjans i formes establers. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de www.rabasacycle.com, durant el qual diversos productes i serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistell o espai final de compra i, finalment, fer clic a “Comprar i pagar ara”.

Així mateix, l’Usuari ha d’omplir o comprovar la informació que en cada pas se’ls demana, tot i que, durant el procés de compra, abans de fer el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Rabasa Cycle ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la seva comanda de compra. I, en el seu cas, estaràs informat, també per correu electrònic quan s’enviarà la seva compra.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari accepta que el lloc Web generi una factura electrònica que se li enviarà al Usuari a través del correu electrònic. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho vol, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a Rabasa Cycle utilitzant els espais de contacte del lloc Web o a través de les dades de contacte facilitats més amunt.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particular s de venda que concerneix al producte i/o servei en qüestió i que es monstren junt a la presentació, o en el seu cas, imatge de aquest al seu lloc Web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera en què es portarà a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, comandes i pagaments que intervinguin durant les operacions realitzades al lloc Web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzat de Rabasa Cycle per tal de proporcionar un mitjà de prova de les operacions, en qualsevol cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i reglaments que siguin d’aplicació i en particular en aquest sentit atenent al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatives a la protecció de les persones físiques com pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació de dades (RGPD) i els drets que assisteixen als usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest lloc Web.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes rebudes per Rabasa Cycle a través del lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o qualsevol circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes condicions) que afecti al subministrament dels mateixos i/o la prestació de serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa a l’oferta de productes o no quedessin productes en estoc, Rabasa Cycle es compromet a contactar amb l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que s’hagués abonat en concepte de l’import. Això també s’aplicaran en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués impossible.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus mostrats a la pàgina web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per imperatiu legal, especialment pel que fa a IVA, es senyali i s’apliqui una qüestió diferent.

No obstant això, i llevat que en cas puntual s’indiqui una altra cosa, els preus dels articles oferts exclouen les despeses d’enviament que puguin esdevenir, que s’afegiran a l’import total a l’hora de gestionar el procediment d’enviament per part de l’Usuari i on aquest consultarà els mètodes i els costos d’enviament disponible i lliurement podrà triar el que més li convingui.

En cap cas el lloc Web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o un servei de manera automàtica, sino només aquells que l’Usuari ha seleccionat i escollit voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte a la qual l’usuari ja ha rebut un correu de confirmació.

Els mitjans de pagament acceptats són: targeta de crèdit o dèbit i transferència bancària.

Rabasa Cycle utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l’usuari durant les transaccions a través del lloc Web. Com a tal, el lloc Web utilitza un pagament segur sistema SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, Rabasa Cycle no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Un cop Rabasa Cycle rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i / o confirmació del servei que es presta en forma i, si s’escau, lloc establerts.

En tot cas, en fer clic a “Comprar i pagar ara” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

Les comandes de compra o adquisició en els quals l’Usuari seleccioni com a mitjà de pagament la transferència bancària seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder deixar el temps suficient al fet que la transferència bancària sigui presa en compte pel sistema de pagaments utilitzat per Rabasa Cycle per al lloc Web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparada i gestionada per l’enviament.

Mitjançant aquest mètode de pagament, l’Usuari s’ha d’assegurar que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d’error, Rabasa Cycle no podrà validar la comanda, que serà anul·lada.

6. LLIURAMENT

En els casos en què procedeixi realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears), Unió Europea.

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s’escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el Lloc Web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Rabasa Cycle no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l’Usuari no estarà en el lloc de lliurament a la franja horària convinguda, s’ha de posar en contacte amb Rabasa Cycle per convenir el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a Rabasa Cycle, Rabasa Cycle entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari li seran retornats, llevat de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el lloc web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que dels productes es puguin derivar seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan Rabasa Cycle rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per Rabasa Cycle.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entendran localitzats en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

En aquest mateix sentit, i de conformitat amb el capítol I del títol V de la Directiva 2006/112 del Consell del 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l’IVA, les comandes de compra es localitzaran, per al seu lliurament i/o prestació, en aquell Estat membre de la Unió Europea a que l’adreça que figura en la comanda de compra es localitza i, per tant, l’IVA aplicable serà el vigent en l’esmentat Estat membre.

7. MITJANTS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error a l’introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb Rabasa Cycle a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si s’escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i / o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general).

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Comprar i pagar ara”, té accés a l’espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privacitat per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l’Usuari adquirís productes en o a través del lloc web del titular, l’assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant té dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de Rabassa Cycle o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o en el cas de tractar-se d’un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari ha de notificar la seva decisió a Rabasa Cycle. Podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o mitjançant:

Oficines – ADAMI RABASA SLU

Carrer Berenguer III nº 48

08100 – Mollet del Vallès

Correu electrònic: info@rabasacycle.com

L’Usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que Rabasa Cycle posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però, el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Rabasa Cycle reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals elegits per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta en el Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què Rabassa Cycle és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

Rabasa Cycle reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari. No obstant això, Rabasa Cycle podria retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari presenti una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

L’Usuari pot tornar o enviar els productes a Rabasa Cycle a:

Taller – ADAMI RABASA SLU

Carrer LLUIS DURAN nº 15

08100 – Mollet del Vallès

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Rabasa Cycle va ser informat de la decisió de desistiment.

L’Usuari reconeix conèixer que haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s’incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CD / DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’usuari pogués contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat , amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per

la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Rabasa Cycle, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, s’ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s’escau els acompanyin, a més d’una còpia de la factura de compra.

En el següent enllaç pot descarregar-se el Model de formulari de desistiment:

________

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s’haurà de posar en contacte amb Rabasa Cycle immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s’informarà a l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix .

El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l’Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties

L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent Rabasa Cycle, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per Rabasa Cycle i tinguin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d’aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica en l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb el que s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D’altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l’Usuari adquireix en el Lloc Web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l’Usuari que es tracta d’un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els dos anys següents al lliurament d’aquests productes. Per això, l’Usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte per disposició legal en sentit contrari, Rabasa Cycle no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • Qualsevols pèrdues que no foren atribuïbles a cap incompliment per part seva;
 • Pèrdues empresarials (incloent lucre cesant, de ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua de fons de comerç o despeses innecessàries incorreguts); o de;
 • Qualsevol altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les parts.

Igualment, Rabasa Cycle també limita la seva responsabilitat en quant als següents casos:

 • Rabasa Cycle aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel dels productes en el lloc Web, tot i així no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir degut a falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole.
 • Rabasa Cycle actuarà amb la màxima diligència a efectes de posar a disposició de la empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tot i així, no es responsabilitza pels perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions a les carreteres, i en general qualsevols altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Errades tècniques que per causes fortuïtes o d’altre índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Falta de disponibilitat del lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixin disposar del servei. Rabasa Cycle posa tots els mitjans al seu abast a efectes de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/entrega dels productes, no obstant s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, casos fortuïts o de força major.
 • Rabasa Cycle no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin set utilitzats per l’Usuari. Al mateix temps, Rabasa Cycle tampoc es farà responsable de la devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari retornar el producte correcte.
 • En general, Rabasa Cycle no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’algunes de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que siguin deguts a causes de força major, i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiva:
  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  • Incendio, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, esfondrament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat de us de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta forma, les obligacions quedaran suspeses durant el període en que la causa de força major continuï, i Rabasa Cycle disposarà d’una ampliació del termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. Rabasa Cycle posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir amb les seves obligacions tot i la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús del lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Rabasa Cycle siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicitaris del lloc Web).

A efectes contractuals, l’Usuari consent en utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i demés comunicacions que Rabasa Cycle enviï de forma electrònica compleixen amb els requeriments legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als drets reconeguts per la llei al Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Rabasa Cycle a través de les dades de contacte que es faciliten en aquestes Condicions i, si s’escau, a través dels espais de contacte del lloc Web.

Igualment, excepte que s’estipuli el contrari, Rabasa Cycle pot contactar i/o notificar a l’Usuari al seu correu electrònic o a la direcció postal facilitada.

11. RENÚNCIA

Cap renúncia de Rabasa Cycle a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per Rabasa Cycle del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonera a l’Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de Rabasa Cycle a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i Rabasa Cycle en relació amb l’objecte

de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i Rabasa Cycle reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a Rabasa Cycle en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa o de Protecció de Dades (continguda, si és el cas, en l’Avís Legal i condicions generals d’ús). En accedir, navegar i / o utilitzar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ

L’accés, navegació i / o ús d’aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i / o ús del lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Rabasa Cycle i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a Rabasa Cycle les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, Rabasa Cycle disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Rabasa Cycle en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre Rabasa Cycle i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell , de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.